Logo WDS

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

PUBLIKACJE NAUKOWE

<

  
 
  
 
 
 
   tel.
 15 64 99 700
  tel.  
Napisz do nas


INFORMACJE DLA AUTORÓW


Polityka wydawnicza Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu - Wydawnictwa naukowe:


Profil wydawniczy:
  Wydawnictwo w szerokim zakresie publikuje wydawnictwa naukowe (w tym rozprawy doktorskie, habilitacyjne, materiały pokonferencyjnych i inne prace) przede wszystkim z dziedziny: filozofii, historii, nauk społecznych i nauk humanistycznych. Wydawnictwo dokonuje wszelkich starań by spełniać wszystkie standardy wydawnicze stawiane tego typu podmiotom. W szczególności przez:
 1. wdrożenie standardów etycznych w zakresie zasady transparentności i dobrych praktyk w publikacjach naukowych opracowane przez Komisję ds. Etyki Publikacji (COPE);
 2. dbałości o wysoki poziom merytoryczny monografii, m.in. poprzez przesyłanie publikacji do oceny dwóch niezależnych recenzentów – specjalistów w dyscyplinie, w której została przygotowana monografia (double-blind review process), a także poprzez poddawanie ich treści ocenie ekspertów wchodzących w skład Komisji Naukowej, których opinia – wraz z recenzjami – jest podstawą do podjęcia decyzji przez Wydawnictwo o włączeniu danej publikacji do planu wydawniczego;
 3. ściśle sprecyzowane wymogi dla Autorów chcących publikować w Wydawnictwie, które wraz z niezbędnymi materiałami dostępnymi na stronie internetowej.
Procedura wydawnicza:
 1. Autor składa do Wydawnictwa zapytanie o włączeniu publikacji do planu wydawniczego.
 2. Zapytanie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Autora (Redaktora), tytuł/stopień naukowy, adres e-mail, telefon, numer ORCID; liczbę stron i znaków publikacji; opinię samodzielnego pracownika naukowego (jeśli Autor/Redaktor posiada stopień naukowy doktora); wersję elektroniczną (lub papierową) publikacji; klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 3. Wydawnictwo oraz Komisja Naukowa Wydawnictwa – po zweryfikowaniu wymogów formalnych monografii (szczegółowe informacje dostępne na stronie Wydawnictwa w zakładce „Informacje dla Autorów”) – podejmują decyzję o włączeniu publikacji do planu wydawniczego.
 4. Wydawnictwo weryfikuje oryginalność złożonej monografii za pomocą programu antyplagiatowego rapidus.org iThenticate.
 5. Wydawnictwo w umowie wydawniczej z Autorem zawiera przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej oraz potwierdza, że przedłożony tekst jest w pełni oryginalny i nie narusza praw osób trzecich.
 6. Wydawnictwo przesyła Publikację do oceny dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku dwóch sprzecznych recenzji, praca przesyłana jest do superrecenzenta (szczegółowa procedura recenzji dostępna na stronie Wydawnictwa w zakładce „Procedura recenzowania”).
 7. Wydawnictwo na podstawie recenzji i po konsultacji z Komisją Naukową, podejmuje ostateczną decyzję o publikacji.
 8. Wydawnictwo nie zapewnia pozytywnej recenzji złożonego tekstu.
Kolportaż publikacji:
 1. Wydawnictwo publikuje książki komercyjnie, a ewentualne opłaty ponoszone przez Autora są z nim wcześniej ustalane i wynikają z kosztów procesu wydawniczego.
 2. Nakład książek jest różny i zależy od indywidualnych ustaleń z Autorem zawartych w umowie wydawniczej.
 3. Wydawca nadaje publikacji nr ISBN oraz jest bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie związane z tym obowiązki; chyba że strony ustalą inaczej.
 4. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo w zakresie niezbędnym do udzielania standardowych informacji w celach rozpowszechniania i promowania publikacji.

Procedura recenzowania monografii:

 • Monografie publikowane w Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu podlegają wcześniejszej procedurze recenzyjnej.
 • Wydawnictwo dokonuje wstępnej oceny nadesłanego tekstu pod względem spełnienia wymogów dotyczących publikowania w Wydawnictwie (patrz: Informacje dla Autorów).
 • W celu przygotowania recenzji tekst publikacji przesyłany jest dwóm niezależnym recenzentom mającym inną afiliację niż afiliacja Autora. Recenzenci nie znają tożsamości Autora (Autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim recenzentem (tzw. double-blind review process). Przy wyborze recenzentów uwzględnia się ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów. Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikację do druku. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych. Publikowane są tylko te monografie, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. W sytuacji sprzecznych opinii dwóch Recenzentów, Wydawca może podjąć decyzję o skierowaniu publikacji do kolejnego Recenzenta.
 • Wydawnictwo podejmuje decyzję o publikacji monografii na podstawie recenzji.
 • Recenzowanie przebiega zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz z zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji (COPE) zawartymi we „Wskazówkach etycznych Komisji ds. Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych” (patrz: COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers).

Informacje dla autorów:

 • Tekst składany do druku w Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu powinien być oryginalny, tzn. niepublikowany w całości bądź w części. Tekst nie może być w tym samym czasie złożony do publikacji w innym Wydawnictwie.
 • Autor wraz z tekstem zobowiązany jest przedłożyć Wydawcy oświadczenie o oryginalności pracy (patrz: wersja angielska/patrz wersja polska) w wersji papierowej lub przesłać drogą elektroniczną skan oświadczenia. Oświadczenie zawiera w szczególności informacje dotyczące samodzielności pracy, wkładu innych Autorów, źródeł finansowania pracy. Wydawnictwo dba w ten sposób o najwyższy stopień rzetelności naukowej czasopisma (patrz: zapora ghostwriting) zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji (patrz: COPE).
 • Autor zobowiązany jest do podpisania umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Umowa i klauzula informacyjna dostępne są w siedzibie Wydawcy.
 • Autor przesyła tekst do publikacji drogą elektroniczną na adres Wydawcy: redakcja@wds.com.pl oraz przekazuje Wydawcy tekst w formie wydruku papierowego. Tekst powinien być zapisany w formacie jednego z typowych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), Open Office (wszystkie wersje). Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość tekstu oblicza się w arkuszach wydawniczych (1 arkusz wydawniczy – 40 000 znaków ze spacjami). Tekst: czcionka Times New Roman tekst główny: 12, interlinia: 1,5 wiersza; przypisy: 10, interlinia: 1 wiersz.
 • Autor ponosi odpowiedzialność za dane merytoryczne zawarte w przesłanym tekście. Po opracowaniu redakcyjnym i składzie komputerowym tekstu Autor otrzymuje tekst do korekty autorskiej. Nieodesłanie przez Autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji.
 • Autor w osobnym dokumencie przesyła również na adres e-mail Wydawcy następujące informacje: imię i nazwisko; numer ORCID; stopień i tytuł naukowy; afiliację; miejsce pracy wraz z adresem; e-mail; adres pocztowy i telefon (do wyłącznej wiadomości Wydawcy).
 • Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu (podział na źródła prawa, orzecznictwo i literaturę) według zasad przyjętych w Wydawnictwie.

Recenzenci i autorzy:

O. dr Andrzej Baran (UKSW Warszawa)
Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik (KUL Lublin)
Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW Warszawa)
Prof. dr hab. Krystyna Chałas (KUL Lublin)
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (UKSW Warszawa)
O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL Lublin)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW Warszawa)
Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz (KUL Lublin)
Dr hab. Grzegorz Grochowski (UG Gdańsk)
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski (KUL Lublin)
Ks. dr hab. Stanisław Haręzga (KUL Lublin)
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec (KUL Lublin)
Ks. dr hab. Witold Jedynak (Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. Barbara Kałdon (UKSW Warszawa)
O. prof. dr hab. Stanisław Maria Kałdon (UKSW Warszawa)
Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki (UKSW Warszawa)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara
Ks. dr hab. Piotr Tomasz Koliszek (KUL Lublin)
Dr hab. Jan Konefał (KUL Lublin)
Ks. prof. Stefan Koperek (UP JPII Kraków)
Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk (KUL Lublin)
Ks. dr hab. Czesław Krakowiak (KUL Lublin)
Ks. prof. dr hab. Józef Krasiński (UKSW Warszawa)
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz (KUL Lublin)
Ks. dr hab. Jacek Łapiński, (KUL Lublin)
Ks. prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (Akademia Sztuki Wojennej)
Dr hab. Agata Mirek (KUL Lublin)
Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL Lublin)
Ks. prof. dr hab. Tomasz Moskal (KUL Lublin)
Prof. Stefan Ignacy Możdżeń
O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UP JPII Kraków)
prof. dr hab. Zdzisław Marek Pietrzyk (UJ Kraków)
Ks. dr Leszek Pintal (KUL Lublin)
O. prof. dr hab. Roland Prejs (KUL Lublin)
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin)
Dr Ewa Sęk (KUL Lublin)
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL Lublin
Ks. dr hab. Leon Siwecki (KUL Lublin)
Dr Piotr Sławiński (PWZS Tarnobrzeg)
Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UP JPII Kraków)
Ks. dr hab. Piotr Stanisz (KUL Lublin)
Ks. Prof. Marek Tatar (UKSW Warszawa)

Informacje dla autorów "Studiów Sandomierskich":

Artykuły naukowe do "Studiów Sandomierskich" można przesyłać do redakcji pocztą e-mail: studia@wds.com.pl oraz w formie tradycyjnej (wydruk i opisana płyta CD). Preferowane są teksty o objętości 25 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 40 tys. znaków). Do artykułów należy dołączyć: krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa klucze w tychże językach oraz bibliografię.

Zasady przygotowania artykułu do „Studiów Sandomierskich”


Struktura tekstu:
 1. Strona tytułowa. Powinna ona zawierać następujące elementy:
  • nazwisko i mię autora (autorów);
  • afiliacja autora (ew. adres zamieszkania);
  • tytuł artykułu odzwierciedlający zawartość pracy (tytuł w języku, który został użyty w artykule oraz w języku angielskim).
 2. Podstawowy tekst powinien składać się z:
  • wstępu (wyjaśnienie tytułu, sprecyzowanie problematyki, przedstawienie aktualnego stanu badań nad podjętym tematem, krótka charakterystyka wykorzystanych opracowań i źródeł);
  • zasadniczej części artykułu (zawiera odpowiedzi na pytania badawcze);
  • zakończenie/podsumowanie (wnioski lub główne ustalenia artykułu).
 3. Streszczenie – maksymalnie 1000 znaków. Powinno prezentować główne przesłanki artykułu. Nie może zawierać odnośników do literatury. Ma być sporządzone w języku polskim i angielskim.
 4. Słowa klucze – należy umieścić od 4 do 6 słów kluczowych (w języku, który został użyty w artykule oraz w języku angielskim).
 5. Bibliografia – powinna zawierać wykorzystaną literaturę i materiały źródłowe.
Wymogli techniczne:
 1. Artykuł ma być wykonany w wersji elektronicznej programu Word (.rtf lub .doc).
 2. Tekst należy sformatować na stronach A4; czcionka – 12 Times New Roman; interlinia – 1,5; tekst wyjustowany; marginesy 2,5 cm.
 3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 25 stron znormalizowanego maszynopisu.
Przypisy:
 1. Cytując druk samoistny podajemy kolejno: pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko autora, przecinek, kursywą tytuł, przecinek, ewentualnie tom – t. cyfra arabska, przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, s. numer strony. Np. S. Kowalski, Kościół lubelski, t. 2, Lublin 2010, s. 8.
 2. Cytując artykuł z czasopisma: pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko autora, przecinek, kursywą tytuł artykułu, przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowiu, bez przecinka, rok wydawania czasopisma, w nawiasie rok kalendarzowy wydania, przecinek numer (zeszyt), strona. Np. L. Lisowski, Kościół św. Jakuba w Sandomierzu, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 88 (1982), z. 12, s. 20.
 3. Jeżeli częściej cytujemy jakieś czasopismo przy pierwszym pełnym cytowaniu piszemy w nawiasie kwadratowym: dalej oraz skrót np. KDS (przy skrótach nie używamy cudzysłowu). Np. L. Kłos, Historia seminarium, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” [dalej cyt. KDS] 88 (1982), nr 12, s. 20. Przy kolejnym cytowaniu: S. Kowalski, O pogodzie, KDS 99 (2000), nr 5, s. 77.
 4. W przypadku dział zbiorowych: pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko autora, przecinek, kursywą tytuł artykułu, przecinek, [w:], kursywą tytuł dzieła zbiorowego, red. pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko, miejsce i rok wydania, s. Np. J. Łętowski, Klasztor franciszkanów w Kownie, [w:] Przeszłość i teraźniejszość, red. L. Lisowski, Sandomierz 2005, s. 18.
 5. Jeśli pozycja był cytowana w poprzednim przypisie piszemy: Tamże, numer strony. Np. Tamże, s. 18 (nie używamy słowa tamże przy powtarzających się sygnaturach archiwalnych).
 6. Przy cytowaniu po raz kolejny tej samej książki lub tego samego artykułu stosujemy zapis: pierwszą literę imienia, kropka, nazwisko, przecinek, kursywą początek tytułu, trzy kropki, przecinek, dz. cyt., przecinek i stronę. Np. S. Kowalski, Krytyka..., dz. cyt., s. 410.
 7. Opracowania w maszynopisie – zaznaczamy, gdzie znajduje się maszynopis. Np. S. Kowalski, Wspólnota Świętokrzyska, Opatów 1999, mps w Bibliotece Miejskiej w Opatowie, s. 5.
 8. Źródła archiwalne: Nazwa archiwum, nr zespołu, tytuł zespołu, sygnatura, tytuł teczki (gdy nie ma sygnatury), strona (lub przy braku paginacji opis dokumentu). Np. Archiwum Państwowe w Kielcach [dalej: APK], zespół 200, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 1918-1939 [dalej: SPS], sygn. 3, s. 44. Cytując to samo źródło po raz kolejny podajemy: APK, SPS, sygn. 3, s. 25.
 9. W przypadku archiwaliów nieskatalogowanych cytujemy:
 10. Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta kościoła parafialnego w Łukawie 1817-1910, List ks. S. Sułeckiego do ks. K. Łapińskiego z 16 X 1888.

Rada naukowa:

prof. dr Marko Jacov (Universytet Salento, Lecce);
dr Istvan Kovacs (Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt);
ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak (UKSW Warszawa);
prof. dr Edouardo de Torres (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża, Rzym);
ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universitat, Eichstatt);
ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (Lublin).

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UP JPII, Kraków)
Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji: ks.dr Piotr Tylec (Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz)
Kolegium redakcyjne: ks. dr hab Leon Siwecki, prof. KUL (KUL JPII, Lublin); ks. dr Kazimierz Skawiński (WSD, Sandomierz); ks. dr Leszek Pachuta (Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz).

Recenzenci „Studiów Sandomierskich” 2010-2018:

Historia
Prof. dr hab. Feliks Kiryk (2012-2013, 2015-2016)
Ks. prof. dr hab. Jan Kracik (2013)
Ks. prof. dr hab. Piotr Maniurka (2013)
Prof. dr hab. Daniel Markowski (2011)
Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (2012-2018)
Prof. dr hab. Maciej Salamon (2011)
Ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (2010-2011)
Ks. prof. dr hab. Jacek Urban (2015)
Prof. dr hab. Marek Wierzbicki (2015)
Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (2014-2016, 2018)
Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (2010-2011)
Ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UP JPII (2011)
O. dr hab. Zdzisław Gogola, prof. UP JPII (2015)
Dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK (2012-2018)
Dr hab. Anna Glimos-Nadgórska, prof. UŚ (2010)
Dr hab. Wojciech Kęder, prof. UP JPII (2016)
Dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UP JPII (2015-2016)
Dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK (2015)
Dr hab. Józef Poklewski, prof. UMK (2010)
Dr hab. Irena Rolska, prof. KUL (2013-2014)
Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UP JPII (2014)
Ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UP JPII (2014, 2016)
Ks. dr hab. Wilhelm Gaj-Piotrowski (2011-2013)
Ks. dr hab. Kazimierz Talarek (2012-2018)
Dr hab. Anna Szylar (2017)
Dr hab. Jarosław Rabiński (2018)
Ks. dr hab. Sławomir Zych (2018)
Dr Arkadiusz Adamczuk (2018)
Dr Marcin Gadocha (2017)
Dr Molnar Imre (2010)
Dr Waldemar Komorowski (2017)
Ks. dr Marek Kozera (2010)
Dr Dominik Maiński (2016)
Ks. dr Albert Warso (2016-2018)

Teologia
Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron (2012)
O. prof. dr hab. Tadeusz Dąbek OSB (2012, 2015-2017)
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko (2010)
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (2013, 2015-2016)
O. prof. dr hab. Tomasz Jelonek (2012, 2015-2017)
O. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap (2012)
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak (2013)
Ks. prof. dr hab. Józef Krasiński (2010-2013, 2015-2017)
O. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (2013-2014)
Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (2010-2011)
O. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP (2010)
Ks. prof. dr hab. Marek Pyc (2010)
Ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz (2017)
Ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek (2014-2015)
Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (2011)
Ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UP JPII (2012-2013)
Ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UP JPII (2013)
Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL (2012)
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL (2010)
Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL (2017)
Ks. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, prof. UP JPII (2012)
Ks. dr hab. Leon Siwecki, prof. KUL (2017-2018)
Ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL (2011)
Ks. dr hab. Marek Gilski (2016)
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz (2017)
Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (2016)
Ks. dr hab. Damian Wąsek (2015)
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz (2016-2017)
Ks. dr Rafał Kułaga (2017)
Ks. dr Paweł Lasek (2016-2017)

Filozofia
Ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR (2012)
Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL (2013-2018)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (2010-2011, 2013-2017)
Ks. dr Bartłomiej Krzos (2018)
Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki (2010, 2012)

W nawiasie roczniki recenzowane

Zasady recenzowania w "Studiach Sandomierskich":

 1. Artykuły złożone przez autorów podlegają wstępnej ocenie w Redakcji. W przypadku poważnych wątpliwości autorzy mogą zostać poproszeni o dokonanie uzupełnień i poprawek natury formalnej i merytorycznej.
 2. Artykuły przekazywane są następnie recenzentom zewnętrznym, zgodnie z ich kompetencjami naukowymi.
 3. Recenzentom nie przekazuje się wiadomości, kto jest autorem artykułu. Podobnie autorów nie informuje się, kto wykonał recenzje.
 4. Dobór recenzentów wykonywany jest zgodnie z zasadą zachowania bezstronności; recenzenci powinni pochodzić z innych ośrodków naukowych niż autor artykułu.
 5. W przypadku konieczności dokonania poważniejszych poprawek autor otrzymuje recenzje w celu uwzględnienia uwag i przeredagowania tekstu.
 6. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny biorąc pod uwagę recenzje. Jeśli recenzje są negatywne, tekst jest zwracany autorowi z informacją o odmowie publikacji.

Redakcja „Studiów Sandomierskich” deklaruje uwzględnianie zasad sprecyzowanych w publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dobre zasady w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 oraz zasad recenzowania zawartych w Komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r.


Polityka Open Access:

Treści zawarte w czasopiśmie "Studia Sandomierskie" udostępniane są w otwartym dostępie gratis, bez dodatkowe logowania i bezpłatnie.
Teksty opublikowane w "Studiach sandomierskich" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.
Publikacje są udostępnione na podstronie STUDIA SANDOMIERSKIE.

Zapora "ghostwriting" i "guest authorship":

W trosce o zachowanie rzetelności naukowej, zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja deklaruje wdrożenie zapory "ghostwriting" i "guest authorship". Autorzy składają w Redakcji stosowne oświadczenie.
 • „Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
 • Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji”. Postawy takie są przejawem nierzetelności naukowej - wykryte przypadki spowodują odmowę publikacji złożonych tekstów, a o zaistniałym przypadku będą powiadamiane instytucje zatrudniające autorów. Autor, w przypadku korzystania z dotacji na prowadzone badania, składa deklarację, że artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez określoną instytucję lub stowarzyszenie.

Identyfikator ORCID:

Autorzy, którzy przesyłają artykuły do publikacji na łamach "Studiów Sandomierskich" proszeni są, aby wraz z afiliacją, podać swój numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID), czyli numer identyfikujący naukowca.
W celu uzyskania numeru ORCID, zachęcamy Autorów do bezpłatnej rejestracji dostępnej na stronie internetowej: https://orcid.org/register

Standardy etyczne - COPE:

COPE, czyli Komisja ds. Etyki Publikacji (→ Committee on Publication Ethics) wskazuje Redaktorom, Wydawcom, Recenzentom i Autorom standardy etyczne obowiązujące w publikacjach naukowych.

Zasady przejrzystości (transparentności) i dobrych praktyk w publikacjach naukowych opracowane przez COPE (→ Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) zostały wdrożone przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sndomierzu i Redakcję Studiów Sandomierskich”.

Dbając o wysoką jakość publikowanych materiałów, wdrożyliśmy opracowane przez COPE:

Kontakt do redakcji:
polski angielski tel. +48 15 64 99 750
polski angielski tel. +48 15 64 99 757
polski tel. +48 15 64 99 736
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
ul. Żeromskiego 4
27-600 Sandomierz
tel. 15 64 99 700
fax 15 832 77 87
NIP: 8640009534   Regon: 040124350-00020